Drukuj stronę

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół interdyscyplinarny –  informacje

Zespół interdyscyplinarny

do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Osieku

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw wprowadza jako zadanie własne każdej gminy, obowiązek tworzenia zespołu interdyscyplinarnego. Zgodnie z ustawą zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

 Co to jest zespół interdyscyplinarny?

Zespół interdyscyplinarny to grupa współpracujących ze sobą profesjonalistów (reprezentujących różne środowiska), działająca w sposób skoordynowany w celu skutecznego reagowania na informacje o przemocy w rodzinie. W szerszym znaczeniu zespół interdyscyplinarny kształtuje zasady pomocy dzieciom i rodzinom na danym terenie i tworzy warunki umożliwiające stworzenie interdyscyplinarnego systemu tej pomocy.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań członków zespołu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Osiek

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach tworzy się grupy robocze.

Skład grup roboczych ZI

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:

 • Ośrodka Pomocy Społecznej,

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osieku,

 • Komisariatu Policji,
 • Oświaty,
 • Sądu.

 Zadania grup roboczych

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach występowania przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych występowaniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Zespół Interdyscyplinarny mieści się w siedzibie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku
ul. Wolności 18
tel. 15 8671104
e-mail: opsosiek@poczta.onet.pl

Wszelkich informacji i porad dotyczących przemocy w rodzinie udzielają pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j.Dz. U. z 2015r., poz. 1390).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzoru formularzy „Niebieska Karta”.

 

 

 

skanuj0034

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz