Drukuj stronę

Rodzina 500 +

JAK MOŻNA BĘDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

W Osieku wyznaczono Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można będzie złożyć w wersji elektronicznej lub papierowej. Wersje elektroniczne składane będą za pomocą platformy informacyjno-usługowej CSIZS na stronie www.empatia.mpips.gov.pl. W przypadku składania wniosku elektronicznie należy posiadać tzw. profil zaufany bądź bezpieczny podpis elektroniczny.
Wnioski również można będzie składać za pomocą systemu teleinformatycznego:

  • udostępnianego przez ZUS,
  • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny.

Wniosek można także złożyć osobiście lub nadać pocztą tradycyjną.

GDZIE MOŻNA BĘDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku, ul. Wolności 18, 28-221 Osiek.

KIEDY MOŻNA BĘDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski o świadczenie przyjmowane będą od 1 lipca 2019 r.  w formie elektronicznej a od 1 sierpnia 2019 w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Aby otrzymać świadczenie na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca należy złożyć wniosek do 30.09.2019 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od 01.10.2019 r. prawo do tego świadczenia będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania.

Rozpatrzenie wniosku złożonego w ww. terminach (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

UWAGA !!!

We wniosku należy uwzględnić wszystkie dzieci (nie tylko pierwsze dziecko).

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE?

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE PRZYSŁUGUJE: matce, ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka.
Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, niezależnie od tego, czy będzie kontynuowało naukę w szkole.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NIE PRZYSŁUGUJE JEŻELI:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE PRZYSŁUGUJE:

Na wszystkie dzieci  do 18 roku życia – bez ustalania dochodu.

 

Decyzje

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Informacje o przyznanym świadczeniu zostaną przesłane do wnioskodawców na podany we wniosku adres e-mail. W przypadku braku takiego adresu we wniosku informację o przyznaniu świadczenia będzie można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku.

Decyzje będą wydawane jedynie w przypadkach odmowy świadczenia oraz nienależnie pobranych świadczeń.

Materiały informacyjne do pobrania

Wzór wniosku do pobrania