Drukuj stronę

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

I N F O R M A C J A

Z dniem 01 stycznia 2015r. weszła w życie Ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia 05 grudnia 2014r. określająca zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy (Dz.U. z 2014r. poz. 1863) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014r., poz. 1956).

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej troje dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Karta przyznawana jest bez względu na dochód.

https://rodzina.gov.pl/sites/default/files/pliki_do_pobrania/kdr_rewers_1200-dpiqr.jpg awers

https://rodzina.gov.pl/sites/default/files/pliki_do_pobrania/kdr_awers_1200_dpi.jpg rewers

Jakie dokumenty należy przedstawić przy składaniu wniosku?

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
– w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
– w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
– w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
– w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce ,
– w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
– w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
– w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia przebywających w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej rodziny?
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18 lub 25 roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują.
Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio.
Osobom niepełnosprawnym Karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jak i gdzie należy zgłosić się po kartę?
Wnioski o wydanie Karty można pobrać i należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku ul. Wolności 18 – pokój świadczeń rodzinnych.

Czy Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie?
Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie.
W przypadku jej utraty, kradzieży lub zgubienia, na wniosek członka rodziny może być wydany duplikat Karty. Koszt wydania duplikatu wynosi 9,21zł.

Jakie zniżki przysługują posiadaczom Karty?
Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna będzie pod adresem internetowym: www.rodzina gov.pl w zakładce Partnerzy Karty Dużej Rodziny. Lista będzie aktualizowana na bieżąco.

Czy rodzicom, którzy nie są w związku małżeńskim lub są po rozwodzie przysługują takie same prawa korzystania z Karty?
Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Z karty korzystać mogą także małżonkowie rodziców.

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?
Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalny znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z Karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z Karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Wyszukiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny

Szczegółowe informacje dotyczące ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny dostępne są na stronie internetowej rodzina.gov.pl.