Drukuj stronę

DOBRY START 300+

2018.06.08_dobry_start-780x379

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca o piekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie dobry start – podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+’- można składać online od 1 lipca przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.


W dniu 1 czerwca zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja
2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Zgodnie z rozporządzeniem wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia będą przyjmowane już od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2018, natomiast w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – ich przyjmowanie rozpocznie się od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada. Będzie ono przysługiwało w wysokości 300 zł jednorazowo.

Formularz wzoru wniosku w postaci papierowej udostępnia organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia Dobry start – Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku

Świadczenie „dobry start” – program mający na celu wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Wysokość świadczenia: 300,00 zł jednorazowo w roku

Kryterium dochodowe: Brak. Świadczenie nie jest uzależnione od dochodów rodziny.

Dla kogo wsparcie

Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego

 • dla dzieci do czasu ukończenia 20 roku życia
 • dla dzieci lub osobę uczącą się do ukończenia 24 roku życia (w przypadku legitymowania się orzeczeniem o niepełnosprawności)

Szkoła – oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Jak otrzymać świadczenie

Aby otrzymać świadczenie dobry start należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku.

Wniosek odpowiednio mogą złożyć:

 • matka lub ojciec dziecka
 • opiekun faktyczny
 • opiekun prawny

Kiedy świadczenie nie przysługuje

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Miejsce i terminy składania wniosków:

 • od 1 lipca do 30 listopada drogą elektroniczną
 • portal emp@tia http://empatia.mrpips.gov.pl/
 • bankowość elektroniczna
 • od 1 sierpnia do 30 listopada drogą tradycyjną (papierowo)
 • w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku pok. 8

Wnioski do pobrania będą dostępne od sierpnia 2018r.

UWAGA: Wnioski złożone po ww. terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Terminy wypłat

 • ustalenie prawa i wypłata świadczenia następuje w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
 • w przypadku złożenia wniosku w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa i wypłata następuje do 30 września

Decyzje

Przyznanie świadczenie dobry start nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Informacje o przyznanym świadczeniu należy odbierać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku.

Wyjątek stanowi, jeżeli we wniosku będzie podany adres poczty elektronicznej, na który informacja o przyznaniu świadczenia będzie przesyłana.

Decyzje będą wydawane jedynie w przypadkach odmowy świadczenia oraz nienależnie pobranych świadczeń.

Wzór wniosku o świadczenie